متن کامل قانون جدید چک

متن کامل قانون جدید چک
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
 • 3000 تومان 4000 تومان 24-%

متن کامل قانون جدید چک

مصوب تیرماه 1355 و اصلاحیه مورخ 1372/08/11 مندرج در روزنامه رسمی شماره 14189 مورخ 72/09/01


متن کامل قانون جدید چک

فهرست مطالب متن کامل قانون جدید چک:

 • ماده 1 و 2
 • قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/02/12 مجلس شورای اسلامی
 • ماده واحده
 • موضوع استفسار
 • نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • ماده 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11
 • تبصره
 • ماده 12 و 13 و 14
 • تبصره 1 و 2 و 3
 • ماده 15 و 16 و 17 و 18
 • تبصره
 • ماده 19 و 20 و 21
 • تبصره 1 و 2
 • ماده 22
 • مفادی از مواد قانون تجارت در ارتباط با برات - فته طلب (سفته) و چک فصل اول - برات
 • مبحث اول - صورت برات
 • ماده 223 و 224 و 225 و 226 و 227
 • مبحث دوم در قبول و نکول
 • ماده 228 و 229 و 230 و 231 و 232 و 233 و 234 و 235 و 236 و 237 و 238
 • مبحث سوم در قبولی شخص ثالث
 • ماده 239 و 240
 • مبحث چهارم در وعده برات
 • ماده 241 و ماده 242 و 243 و 244
 • تبصره
 • مبحث پنجم ظهر نویسی
 • ماده 245 و ماده 246 و ماده 247 و ماده 248
 • مبحث ششم مسئولیت
 • ماده 249 و ماده 250 و ماده 251
 • تبصره
 • مبحث هفتم در پرداخت
 • ماده 252 و ماده 253 و ماده 254 و ماده 255 و ماده 256 و ماده 257 و ماده 258 و ماده 259 و ماده 260 و ماده 261 و ماده 262 و ماده 263 و ماده 264 و ماده 265 و ماده 266 و ماده 267 و ماده 268 و ماده 269
 • مبحث هشتم تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
 • ماده 270 و ماده 271 و ماده 272 و ماده 273
 • مبحث نهم حقوق و وظایفت دارنده برات
 • ماده 274 و ماده 275 و ماده 276 و ماده 277 و ماده 278 و ماده 279 و ماده 280 و ماده 281 و ماده 282 و ماده 283 و ماده 284 و ماده 285 و ماده 286
 • تبصره
 • ماده 287 و ماده 288 و ماده 289 و ماده 290 و ماده 291 و ماده 292
 • مبحث دهم در اعتراض (پروتست)
 • ماده 293 و ماده 294 و ماده 295 و ماده 296 و ماده 297
 • مبحث یازدهم برات رجوعی
 • ماده 298 و ماده 299 و ماده 300 و ماده 301 و ماده 302 و ماده 303 و ماده 304
 • مبحث دوازدهم قوانین خارجی
 • ماده 305 و ماده 306
 • فصل دوم در فته طلب (سفته)
 • ماده 307 و ماده 308 و ماده 309
 • فصل سوم چک
 • ماده 310 و ماده 311 و ماده 312 و ماده 313 و ماده 314 و ماده 315 و ماده 316 و ماده 317
 • فصل چهارم در مرور زمان
 • ماده 318
 • تبصره
 • ماده 319
 • تبصره
 • فصل پنجم اسناد در وجه حامل
 • ماده 320 و ماده 321 و ماده 322 و ماده 323 و ماده ماده 324 و ماده 325 و ماده 326 و ماده 327 و ماده 328 و ماده 329 و ماده 330 و ماده 331 و ماده 332 و ماده 333 و ماده 334
 • قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی روزنامه رسمی شماره 15666 و مورخ 77/09/16
 • ماده 1 و تبصره
 • ماده 2 و تبصره
 • ماده 3 و تبصره
 • ماده 4 و ماده 5 و ماده 6 و ماده 7
 • آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77/8/10 مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی شماره 15960 مورخ 78/09/18
 • بخش اول جزای نقدی
 • ماده 1 و تبصره 1 و تبصره 2
 • ماده 2 و ماده 3 و ماده 4 و ماده 5 و ماده 6 و ماده 7 و ماده 8 و ماده 9 و ماده 10 و ماده 11 و ماده 12 و ماده 13 و ماده 14 و ماده 15 و ماده 16
 • بخش دوم سایر محکومیت های مالی
 • ماده 17 و ماده 18 و ماده 19 و ماده 20 و ماده 21 و ماده 22 و ماده 23 و ماده 24
 • نکات مهم در ارتباط با قانون چک

 

بخشی از مطالب متن کامل قانون چک:

ماده 1

ماده یک: انواع چک عبارت است از:

 1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
 2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها، به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
 3. چک تضین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
 4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

ماده 2

و ... .

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.