چرا ما خواستار گرامر قانونمند هستیم؟

چرا ما خواستار گرامر قانونمند هستیم؟
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
  • 2000 تومان 3000 تومان 33-%

چرا ما خواستار گرامر قانونمند هستیم؟


فهرست مطالب چرا ما خواستار گرامر قانونمند هستیم؟:

  • مقدمه
  • تجزیه وتحلیل مباحثه وسخنرانی
  • گرامرجمله چیست ؟

 

بخشی از مطالب چرا ما خواستار گرامر قانونمند هستیم؟:

گفتار نوعی ازفعالیت است که درزمان ادغام شده ، گوینده به اضطرار کلمه ای را     می گوید وبه دنبال آن کلمه ی دیگروبعد بازکلمه ی دیگر وهمین طور ادامه می یابد . مشکلات آشکار وشناخته شده ای درتطبیق اینگونه کلام با مراتب مرحله به مرحله بیانگراین است که چطورزبان قابل شناسایی است . اما بسیاری ازمقوله های ارتباطی شفاهی زبان به سختی قابل بررسی اند بجزدرمتونی که بررسی کلام را به عنوان یک پدیده ی جاری درنظرمی گیرند .  اینجاست که نیازی به کاربرروی این مسئله که : گرامرقانون مندی ارائه دهیم، نمی باشد. درمقایسه با این تفکر چینی که به آسانی درچنین بررسیها یی بطورتوافقی مورد استفاده قرار می دهند. کاربران این کتاب مایلند این مطالب را با همان روحیه ی مکاشفه ای خود بخوانند تااینکه بخواهند آن را برطبق مطالب نوشته  شده ی کتاب ، بیاموزند .

این امر مستقیماً با تقاضاها ی مشخصی مربوط می شود ویا با ارائه ی راه حلی برای مسائل تئوری و یا با آن قسمت از مطالب عملی که معلمان زبان ویا دیگران ممکن است به آن علاقه مند باشند . اما با در نظر گرفتن ارتباط زبان با این چنین مشکلاتی وچنین موضوعات آموزشی ، امید آن می رود که مسائلش برای همه ی کسانی که به نحوی با زبان سروکاردارند ، آشکارگردد . به دلیل وجود چنین مشکلاتی که درجایگاه علم زبان شناسی ظاهر گردیده ، یک تلاش جدی برای درشمارقوانین آوردن مقوله های کلام نوشتاری صورت گرفته است که اساساً مطلوب واقع شده است.

و ... .

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط