ریاضی

میانه

1000 تومان
2000 تومان 50-%

گراف

1000 تومان
2000 تومان 50-%

آمار چیست؟

4000 تومان
12000 تومان 66-%

آمار

3000 تومان
9000 تومان 66-%